ក្រុងហ្សឺណែវ បន្តហាមប្រាប់ចរាចរណ៍រថយន្តកខ្វក់ដើម្បីលើកកម្ពស់បរិស្ថានទីក្រុង