មេរោគកូរ៉ូណាថ្មី៖ ចិនបានបញ្ចេញលុយជាង១៧១០០០លានដុល្លារ ដើម្បីជួយគាំទ្រវិស័យសេដ្ឋកិច្ច