អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO សហការជាមួយបណ្តាញសង្គមធំៗ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ អំពីវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី