ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិន៖ ប្រទេសកម្ពុជាជា «មិត្តដែកថែប» នៃប្រទេសចិនយ៉ាងពិតប្រាកដមែន