(វីដេអូ)៖ ពិធីបិទសិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាជំនាញវិស្វ័កម្មមេកានិច និងអេឡិចត្រូនិច