(វីដេអូ)៖ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានឃុំបឹងណាយ រួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋ រួមគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់អង្គ