(វីដេអូ)៖ គណៈសង្ឃនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សហការជាមួយមូលនិធិផ្កាឈូក រៀបចំកម្មវិធីឈ្វេងយល់បុណ្យមាឃបូជា