(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត្រ ពង្រឹងការអនុវត្តបច្ចេកទេសអន្តរាគមន៍វិទ្យុសាស្ត្រក្នុងការលើកម្ពស់គុណភាពថែរទាំអ្នកជំងឺ