(វីដេអូ)៖​ តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ចុះសំណេះសំណាលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនពីរស្រុកក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ