កិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី៨ អាណត្តិទី៣ ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តព្រៃវែង ឆ្នាំ២០២០