រដ្ឋបាលស្រុកភ្នំស្រុកសហការជាមួយនិងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសីលធម៌​តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ