សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការអោយសិក្សាវគ្គខ្លី ជំនាញគ្រប់គ្រងអង្គភាពសាធារណៈ និងជំនាញរដ្ឋបាលសាធារណៈសម្រាបរយៈពេល១២០ម៉ោង

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖