ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦និងម៉ោង១៨ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=p7tthsHZNeg&feature=youtu.be