(វីដេអូ)៖ សិក្ខាសាលាស្តីពីការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីចង្វាក់តម្លៃតាមរយៈបណ្តាញ ភ្ជាប់សហគ្រាសធន់តូច និងមធ្យម