(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ជួយអប់រំសិក្សានុសិស្ស ឲ្យយល់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃសន្តិភាព