(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ពិភាក្សាលើផែនការកញ្ចប់ទេសចរណ៍ថ្មើរជើងថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញ