(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍កម្ពុជាជឿជាក់ថា កម្ពុជានៅតែជាគោលដៅទេសចរណ៍ ដែលមានសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសរណ៍គ្រប់គ្នា