សារព័ត៌មាន BBC ប្រកាសកាត់បន្ថយការងារ៤៥០កន្លែង ដើម្បីសន្សំសំច្ចៃកញ្ចប់ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ