ឱសថស្ថាននៅប៉េកាំងមួយរងពិន័យជាង៤០ម៉ឺនដុល្លារព្រោះដំឡើងថ្លៃម៉ាស់