ប្រធានាធិបតីចិនមានជំនឿថា នឹងឈ្នះវីរុសឆ្លង ហើយស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់ WHO