បញ្ហាសង្គ្រាមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែបន្តរងការគុំរាមកំហែងពីគ្រាប់មីន