មន្ត្រីមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រះវិហារបានបរិច្ចាគឈាមជូនដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែក១៦មករា