កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅបន្ត ឆ្នាំ២០២០ ខេត្តរតនគិរី