ល្ខោននិយាយ៖ រឿង ផ្កាស្រពោន (ភាគទី៤ ភាគបញ្ចប់)

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

ល្ខោននិយាយ៖ រឿង ផ្កាស្រពោន (ភាគទី៤ ភាគបញ្ចប់)

និពន្ធដោយ៖ លោក នូ ហាច

រៀបរៀងនឹងកែរសម្រួលជាល្ខោននិយាយរឿងដោយ៖ លោក មី វ៉ាត

សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ដឹកនាំសម្តែងនិងបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ លោកជំទាវ ហ៊ុល កុលធីតា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា