ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៨ និង១០ព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ខែមករាឆ្នាំ២០២០

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

https://www.youtube.com/watch?v=0SMJv6dTeb0&feature=youtu.be