(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល បានដឹកនាំក្រុមការងារជំនាញចុះផ្សព្វផ្សាយ ចែកខិត្តប័ណ្ណ ពីវិធានការបង្ការការចម្លងជំងឺកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី