ការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតទៅលើស្ថានទូតអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ របួសមនុស្សតិចបំផុតម្នាក់