ហុងកុងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋធ្វើការពីផ្ទះ និងជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនអនុវត្តដូចគ្នា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃវីរុសផ្លូវដង្ហើមថ្មី​