អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជឿជាក់លើសមត្ថភាពចិន ក្នុងការទប់ទល់វីរុសកូរ៉ូណា និងអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិ«រក្សាចិត្តឲ្យនឹងនរ កុំឆ្លេឆ្លា និងកុំបញ្ចេញប្រតិកម្មហួសហេតុពេក»