ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការណ៍នូវស្តូបមិត្តភាពកម្ពុជា-វៀតណាម និងសមិទ្ធផលមួយចំនួនទៀត ដែលស្ថិតនៅក្រុងកំពង់ចាម