រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល៖ អ្នកជំងឺជនជាតិចិនដែលមានផ្ទុះនូវវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនៅឯខេត្តព្រះសីហនុមានសុខភាពធម្មតាទេ ដោយឡែកអ្នកដែលបានរួមដំណើរ «ជិះយន្តហោះ» ជាមួយនិងជនជាតិចិននោះ ៧០នាក់ ក៏មិនទាន់មានកើតនូវរោគសញ្ញាអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះដែរ