រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ករណីជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីណូវ៉ែលកូរ៉ូណា​ដែលបានកំពុងយាយីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងពិភពលោក ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានតានដានជាប់ជាប្រចាំ និងបានដាក់ចេញវិធានការជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបនិងការពារទប់ស្កាត់