យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ីរ៉ង់បានរត់ខុសផ្លូវ ខណៈដែលធ្វើការចុះចត