តៃវ៉ាន់ ពិន័យអ្នកជំងឺកូរ៉ូណាវីរុសម្នាក់១ម៉ឺនដុល្លារ ព្រោះព្យាយាមបិទបាំងជំងឺ