មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបើកសន្និបាទបូកសរុបនិងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារឆ្នាំសិក្សា២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារបន្តឆ្នាំ២០២០