ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី វីរុសកូរ៉ូណា ដែលមានកើតឡើងមួយករណីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ