(វីដេអូ)៖ សេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដល់សាធារណជន ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាព និងវិធានការការពារជំងឺរលាកសួតដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី