តួលេខអ្នកដែលបានឆ្លងនិងអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីនេះមានចំនួន២០៧០ករណីហើយក្នុងនោះគឺ៣៧ករណីផ្សេងទៀតបានរកឃើញនៅតាមបណ្តាប្រទេសមួយចំនួន