ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា សម្រាប់ផ្សាយពេលរសៀលថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យជាតិកម្ពុជា

https://youtu.be/me1NVb44XBw