នាយកសាលាថៃត្រូវឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធដ៏សាហាវ ដើម្បីកែអផ្សុក