មីយ៉ាន់ម៉ា ប្រឈមមុខជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីហាមចូលទឹកដីអាមេរិករបស់រដ្ឋបាលត្រាំ