ពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបវាយតម្លៃការងារអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រះសីហនុឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩