ទណ្ឌិតចំនួន៣៣នាក់ត្រូវបានពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាលស្នើសុំបន្ធូបន្ថយនិងលើកលែងទោស