សិក្ខាសាលាស្ដីពីការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគំរោងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដោយភាតរៈបរិស្ថាន