កូរ៉ូណាវ៉ីរុស ទៅដល់អាមេរិក ហ្វីលីពីន តៃវ៉ាន់ ហើយខណៈអ្នកស្លាប់នៅចិនកើនដល់៩នាក់