ពិធីផ្សព្វផ្សាយលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិ ស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័ត និងផលប៉ះពាល់