(វីដេអូ)៖ កូនត្រីបីប្រភេទចំនួន ៥ម៉ឺនកូន ត្រូវបានលែងក្នុងទំនប់៥កុម្ភះ នៅស្រុកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម