នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិ នៃការអនុវត្តផែនការណ៍យុត្តសាស្ត្រ បញ្ជ្រៀបយែនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ២០២០

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមេជូន

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ ការពិនិត្យឡើងវិញពាក់កណ្តាលអាណត្តិ នៃការអនុវត្តផែនការណ៍យុត្តសាស្ត្រ បញ្ជ្រៀបយែនឌ័រក្នុងវិស័យអប់រំឆ្នាំ២០១៦ ដល់ ២០២០

ចាក់ផ្សាយៈ តាមរយៈ ស្ថានីយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz វេលាម៉ោង០៩ម៉០០

សហការផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា