(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីសំណួរចម្លើយ ASEAN QUIZ លើកទី៩ វគ្គទី២