(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីភាវបនីយកម្មខ្មែរ ប្រធានបទការចូលរួមរបស់សាធារណជនជាអាទិភាពក្នុងដំណើរការរៀបចំថវិកាជាតិ